Integritetspolicy

Så behandlar vi dina personuppgifter

1 Inledning

Denna policy beskriver hur Karman Connect A/S samlar in och behandlar dina personuppgifter som en del av vår verksamhet och av de aktiviteter som beskrivs i Punkt 3 nedan.

Det är mycket viktigt för vårt affärssyfte och vårt anseende att personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Denna dataskyddspolicy fastställer hur och varför vi samlar in dina personuppgifter, hur uppgifterna används, när uppgifterna raderas, och hur du kan få tillgång till dina personuppgifter.

2 Personuppgiftsansvarig

Karman Connect A/S är personuppgiftsansvarig för den behandling som beskrivs i denna Dataskyddspolicy om inte annat anges i Punkt 3 nedan.

Har du frågor angående denna Dataskyddspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter som beskrivs i Punkt 3 nedan, är du välkommen att kontakta oss här:

Karman Connect A/S
CVR-nr: 35662448
Dalgas Avenue 2F, 2.
8000 Aarhus C

3 Så behandlar vi personuppgifter som en del av vår verksamhet

Karman Connect A/S samlar in och behandlar personuppgifter i många olika situationer och syftet med insamlingen, vad uppgifterna är avsedda  för och när de raderas varierar från situation till situation. De specifika sammanhang när Karman Connect A/S (som personuppgiftsansvarig) kan samla in dina personuppgifter beskrivs därför nedan.

Vi behandlar uppgifter på flera jämförelsetjänster för lån runt om i Europa i syfte att skapa en generell översikt över lånekapaciteten. Den primära behandlingen av dina personuppgifter, relaterad till ansökan och utbetalning av lån görs av långivaren, exempelvis banken. Vår roll är enbart att jämföra och lista olika lånemöjligheter för dig. Vi kommer därför inte få kännedom om de specifika omständigheterna i din ekonomi, såvida inte annat anges nedan. 

Våra tjänster erbjuds i två format, en jämförelsetjänst för lån, där vi listar lånemöjligheter och hänvisar till relevant långivare (Punkt 3.1), och en utvidgad tjänst, där du lämnar ett antal uppgifter och sedan får en lista över lånemöjligheter baserat på de uppgifter du lämnat (Punkt 3.2).

3.1 Jämförelsetjänster för lån utan personlig rekommendation

3.1.1 Uppgifter som behandlas och deras ursprung

Vi samlar in och behandlar uppgifter om din användning av våra tjänster när du besöker våra jämförelsetjänster för lån och våra webbplatser. Vi räknar med att samla in följande personuppgifter om dig:

 • Elektroniska identifieringsuppgifter och aktivitetsloggar (IP-adress, cookies, etc.)
 • Lokaliseringsuppgifter

3.1.2 Därför behandlar vi uppgifterna

Personuppgifterna behandlas i syfte att tillhandahålla våra tjänster inom presentation av skräddarsydda lånefaciliteter och för att förbättra våra webbplatser.

3.1.3 Rättslig grund för behandlingen 

Den rättsliga grunden för vår behandling av icke-känsliga personuppgifter är:

 • Att skydda våra och tredje parts berättigade intressen som har företräde före dina grundläggande rättigheter och friheter. Denna rättsliga grund anges i GDPR Artikel 6.1 f . De berättigade intressena i fråga är att förbättra våra tjänster och att skräddarsy vår information till dig. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling genom att kontakta oss (se Punkt 2 ovan).

3.1.4 Delning av uppgifterna

Vi delar uppgifter med våra IT-leverantörer (personuppgiftsbiträden), som lagrar uppgifter för oss och behandlar uppgifterna enligt våra instruktioner. Detta inkluderar hosting- och molnleverantörer, marknadsföringsplattformar och annonseringsverktyg (inklusive Google Ads, Facebook Ads, Microsoft Ads) och Google Analytics.

I samband med behandlingen kan personuppgifter överföras till länder utanför EU/EES (tredjeländer) som inte har samma skyddsnivå som länderna inom EU/EES. Vi säkerställer att dina rättigheter är skyddade och att adekvat skyddsnivå föreligger i samband med dessa dataöverföringar, till exempel genom standardavtal godkända av EU-kommissionen jfr GDPR Artikel 46.2 c. Kontakta oss om du vill ha en kopia av dessa standardavtal (se Punkt 2 ovan).

3.1.5 Så länge sparar vi uppgifterna

Personuppgifterna sparas i upp till ett år efter att de samlats in.

3.2 Jämförelsetjänster för lån och skräddarsydda lånemöjligheter

3.2.1 Uppgifter som behandlas och deras ursprung

Förutom de uppgifter som nämnts och behandlas i enlighet med Punkt 3.1 ovan, kan du välja att lämna ytterligare uppgifter till oss i syfte att få information om skräddarsydda lånefaciliteter baserat på de uppgifter du lämnat, till exempel per e-post och/eller SMS. Detta erbjuds på vissa av Karman Connect A/S plattformar. Du lämnar uppgifterna till oss och bestämmer vilka uppgifter du är beredd att lämna. Vi räknar med att samla in följande personuppgifter om dig: 

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Uppgifter om vilken typ av lån du är intresserad av, inklusive lånebelopp och låneperiod, samt om det är ett samlingslån (i den mån uppgifterna i det specifika fallet klassas som personuppgifter)

Observera dock att, för att vi ska kunna teckna avtal med dig krävs det att du lämnar ett antal av de ovannämnda uppgifterna. Underlåtenhet att lämna uppgifterna kan leda till att vi inte kan visa dig de önskade lånefaciliteterna.

3.2.2 Därför behandlar vi uppgifterna

Personuppgifter behandlas i syfte att tillhandahålla den personuppgiftsansvariges tjänster på området skräddarsydda lånefaciliteter till den registrerade.

3.2.3 Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för vår behandling av icke-känsliga uppgifter är:

 • Tecknade av avtal med dig eller fullgörande av ett avtal som du har tecknat. Den rättsliga grunden anges i GDPR Artikel 6.1 b.
 • Utlämnande av dina personuppgifter till en affärspartner för att ge dig ett erbjudande, till exempel en arbetslöshetskassa eller ett försäkringsbolag (se nedan) måste vara baserat på ditt samtycke. Denna rättsliga grund anges i GDPR Artikel 6.1 a . Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss (se Punkt 2 ovan).

3.2.4 Delning av uppgifter

Förutom den delning som beskrivs i Punkt 3.1.4, kan vi dela dina uppgifter med personuppgiftsbiträden inom den automatiserade marknadsföringen med avseende på ytterligare behandling. 

Överföring av personuppgifter till tredje part/affärspartner är baserad på ditt samtycke. Våra affärspartners kan, till exempel, inkludera arbetslöshetskassor eller försäkringsbolag, vilket anges tydligt när du samtycker till sådan överföring.

I samband med behandlingen kan personuppgifter överföras till länder utanför EU/EES (tredjeländer) som inte har samma skyddsnivå som länderna inom EU/EES. Vi säkerställer att dina rättigheter är skyddade och att adekvat skyddsnivå föreligger i samband med dessa dataöverföringar, till exempel genom standardavtal godkända av EU-kommissionen jfr GDPR Artikel 46.2 c. Kontakta oss om du vill ha en kopia av dessa standardavtal (se Punkt 2 ovan).

3.2.5   Så länge sparar vi uppgifterna

Dina personuppgifter sparas i upp till två år efter att de samlats in.

3.3 Marknadsföring och nyhetsbrev

3.3.1 Uppgifter som behandlas och deras ursprung

Om du ger ditt samtycke kan vi behandla följande uppgifter för direkta marknadsföringssyften:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

3.3.2 Därför behandlar vi uppgifterna

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att skicka riktad marknadsföring, till exempel genom att skicka nyhetsbrev per e-post eller SMS om allmänna villkor på lånemarknaden, privatekonomi, samt uppdaterade listor över lån från långivare som vi samarbetar med.

3.3.3 Rättslig grund för behandlingen

Den rättsliga grunden för vår behandling av icke-känsliga personuppgifter är:

 • Ditt samtycke. Den rättsliga grunden anges i GDPR Artikel 6.1 a . Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss (se Punkt 2 ovan).

3.3.4 Delning av uppgifter

Vi kan dela uppgifterna med våra personuppgiftsbiträden som hjälper oss sprida marknadsföringsmaterial. Detta kan till exempel inkludera en leverantör av en plattform som används för att skapa och skicka marknadsföring via e-post.

I samband med behandlingen kan personuppgifter överföras till länder utanför EU/EES (tredjeländer) som inte har samma skyddsnivå som länderna inom EU/EES. Vi säkerställer att dina rättigheter är skyddade och att adekvat skyddsnivå föreligger i samband med dessa dataöverföringar, till exempel genom standardavtal godkända av EU-kommissionen jfr GDPR Artikel 46.2 c. Kontakta oss om du vill ha en kopia av dessa standardavtal (se Punkt 2 ovan).

3.3.5 Så länge sparar vi uppgifterna

Personuppgifterna sparas så länge vi har ett giltigt samtycke, och upp till ett år efter att samtycket senast användes för att skicka marknadsföring till dig.

4 Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst utöva dina rättigheter enligt vid tidpunkten gällande dataskyddslagstiftning.

 • Tillgång: Du har rätt att få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig och ytterligare ett antal uppgifter.
 • Rättelse: Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.
 • Radering: Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade innan tidpunkten för vår ordinarie radering.
 • Begränsning: I vissa särskilda situationer har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om denna rätt tillämpas får vi endast behandla uppgifterna –  med undantag för lagring – med ditt samtycke samt för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga krav eller för att skydda annan persons rättigheter eller viktiga allmänna intressen.
 • Dataportabilitet: I vissa fall har du rätt att få en kopia av de personuppgifter du har lämnat i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Vänligen kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter. Din begäran behandlas i enlighet med vid tidpunkten gällande lagstiftning. Vi kommer vid behov att kontakta dig och be om ytterligare uppgifter som krävs för att vi ska kunna hantera din begäran korrekt.

Vill du veta mer om dina rättigheter hänvisar vi till den danska dataskyddsmyndigheten, Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.

5 Lämna in ett klagomål

Om du vill lämna in ett klagomål på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i Punkt 2 ovan.

Du har även rätt att inge ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten. Ditt klagomål kan skickas per e-post till dt@datatilsynet.dk eller via danska dataskyddsmyndighetens webbplats www.datatilsynet.dk.

6 Uppdatering av vår dataskyddspolicy

Karman Connect A/S kommer att uppdatera denna dataskyddspolicy löpande när så krävs för att ge en rättvisande beskrivning av vår behandling av personuppgifter.

Denna dataskyddspolicy uppdaterades senast i oktober 2022.